کدک x265درخواست فیلمآرشیو سریالآرشیو فیلم
 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

دانلود سریال کیمیا با لینک مستقیم

 

:: قسمت 110 (آخر) اضافه شد ::

 

پخش : شبکه دو سیما هر شب ساعت 21:30
کارگردان : جواد افشار
ژانر : اجتماعی
سال تولید : 1392
محصول : ایران
بازیگران : مهراوه شریفی نیا، آزیتا حاجیان، محمدرضا شریفیان، پوریا پورسرخ، حامد بهداد، نیکی کریمی، رضا کیانیان، حسن پورشیرازی، مهدی پاکدل، مهدی سلطانی، رضا توکلی، سیدمهرداد ضیایی، حسن جوهرچی، بیوک میرزایی، کوروش زارعی، سودابه بیضایی، آشا محرابی، میرطاهر مظلومی، شهین تسلیمی، سوگل طهماسبی، عاطفه رضوی، کلاره عباسی و…

خلاصه داستان: کیمیا که دختری ماجراجو و پرسشگر است در مقابل پدری منضبط و نظامی قرار می گیرد. سیر حوادثی که در مراحل زندگی خانواده کیمیا اتفاق می افتد، آنها را درگیر توطئه و دسیسه ای بزرگ و شیطانی می کند و کیمیا با تلاشی خستگی ناپذیر درصدد نجات خانواده برمی آید و به این ترتیب او تبدیل به زنی مقاوم و استوار می شود؛ زنی مشابه هزاران زن ایرانی مسلمان که برای حفظ خانوادشان از هیچ تلاشی ناگزیر نمی شوند…

 

 

دانلود با لينک مستقيم - قسمت 01 حجم : 141 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 02 حجم : 125 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 03 حجم : 141 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 04 حجم : 153 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 05 حجم : 128 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 06 حجم : 134 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 07 حجم : 139 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 08 حجم : 148 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 09 حجم : 146 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 10 حجم : 132 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 11 حجم : 130 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 12 حجم : 122 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 13 حجم : 116 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 14 حجم : 139 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 15 حجم : 149 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 16 حجم : 141 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 17 حجم : 149 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 18 حجم : 126 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 19 حجم : 135 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 20 حجم : 120 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 21 حجم : 129 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 22 حجم : 125 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 23 حجم : 143 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 24 حجم : 130 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 25 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 26 حجم : 145 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 27 حجم : 132 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 28 حجم : 122 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 29 حجم : 161 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 30 حجم : 119 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 31 حجم : 120 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 32 حجم : 126 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 33 حجم : 132 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 34 حجم : 139 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 35 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 36 حجم : 150 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 37 حجم : 148 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 38 حجم : 139 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 39 حجم : 138 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 40 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 41 حجم : 136 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 42 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 43 حجم : 125 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 44 حجم : 135 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 45 حجم : 148 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 46 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 47 حجم : 148 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 48 حجم : 108 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 49 حجم : 153 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 50 حجم : 136 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 51 حجم : 138 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 52 حجم : 122 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 53 حجم : 110 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 54 حجم : 120 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 55 حجم : 121 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 56 حجم : 128 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 57 حجم : 136 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 58 حجم : 131 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 59 حجم : 133 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 60 حجم : 158 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 61 حجم : 133 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 62 حجم : 155 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 63 حجم : 125 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 64 حجم : 154 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 65 حجم : 117 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 66 حجم : 142 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 67 حجم : 121 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 68 حجم : 144 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 69 حجم : 133 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 70 حجم : 100 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 71 حجم : 109 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 72 حجم : 161 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 73 حجم : 120 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 74 حجم : 167 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 75 حجم : 149 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 76 حجم : 118 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 77 حجم : 156 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 78 حجم : 131 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 79 حجم : 129 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 80 حجم : 129 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 81 حجم : 146 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 82 حجم : 134 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 83 حجم : 133 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 84 حجم : 145 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 85 حجم : 132 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 86 حجم : 129 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 87 حجم : 152 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 88 حجم : 127 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 89 حجم : 160 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 90 حجم : 133 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 91 حجم : 110 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 92 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 93 حجم : 128 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 94 حجم : 148 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 95 حجم : 130 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 96 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 97 حجم : 144 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 98 حجم : 136 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 99 حجم : 116 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 100 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 101 حجم : 120 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 102 حجم : 133 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 103 حجم : 137 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 104 حجم : 134 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 105 حجم : 129 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 106 حجم : 128 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 107 حجم : 123 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 108 حجم : 136 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 109 حجم : 138 مگابايت
دانلود با لينک مستقيم - قسمت 110 حجم : 163 مگابايت
فرمت فايل : mkv
منبع : وب سايت خبري , تفريحي کنگاوريا
 • تاریخ ارسال : 21 / 11 / 1394
 • بازدید : 22827

لینک های مفید :
» درخواست فیلم - ایرانی و خارجی
» آموزش سوئیچ و تغییر زبان فیلم های دو زبانه
» دانلود نرم افزار پخش ویدئوهای کم حجم x265 HEVC

نکته :
» در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید.
» جهت افزایش سرعت دانلود از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده نمایید.

 • توسط shook تاریخ 1395/6/27 ساعت 5:35
  سلام خدمت مدیر سایت من علاقمند بودم بتونم در یک سایت فیلم و سریال همکاری داشته باشم چون من در زمینه انکود کردن مطالب مهارت بالایی دارم یعنی اینکه مطالب رو با کیفیت بالا به حداقل حجم برسونم مثلا یک فیلم 120 دقیقه ای رو با کیفیت بالا حجمش بشه 200 مگابایت یا انکود کردن اهنگها که از حجم 5 بشه 700 کیلو بایت بدون افت کیفیت و سریال 40 دقیقه ای بشه 60 مگابایت اینطوری سایتتون بازدید کنندهای بیشتری خواهید داشت در صورت تمایل همکاری به خواستم در قسمت نظر همین فیلم جواب بدید بای
  پاسخ : درود

  داخل گروه که تیم انکودر داریم و هر فیلمی که کاربران در خواست کنند براشون با بهترین کیفیت و حجم مناسب در سایت قرار داده میشه / در انکودر بیت ریت فیلم و صدا بیشتر ملاک هست که طبق استاندارد های انکودر ، فیلم رو تبدیل میکنیم .

  تشکر
 • توسط شایان تاریخ 1394/9/5 ساعت 20:34
  سلام سریال سیگنال موجود است رو میشه قرار بدید ...
  پاسخ : درود

  از لینک زیر میتونید دانلود کنید :

  http://www.kangavaria.ir/dl-serial-signal-mojod-ast.html
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی