کدک x265درخواست فیلمآرشیو سریالآرشیو فیلم
 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017


دانلود فصل دوم برنامه چند شنبه با سینا با لینک مستقیم

 

 

:::  قسمت 30 (قسمت آخر)  اضافه شد :::

فرمت فایل : mp4
موضوع : کمدی
کیفیت : 480p
حجم هر قسمت :  250 & 500 مگابایت
.

.خلاصه داستان : چند شنبه، یک میز گرد کمدی یک ساعته هفتگی است. تمرکز هر قسمت از این برنامه روی موضوعی خاصی است، که بیشتر حول  تفاوتهای ظریف اجتماعی و فرهنگی فارسی زبانان، مخصوصا ایرانیان،( چه ایرانیان داخل کشور و چه ایرانیان مقیم خارج) می چرخد.با استفاده از یوتیوب، عکس ها، حوادث رسانه های اجتماعی، و مصاحبه و تعامل ( برخورد) در جامعه، موضوعات طرح شده به روشنی و با یک خمیر مایه طنز و سرگرم کننده بحث و بررسی می شود.قسمت مهم این برنامه مختص به هنرمندان مشهور است.  میهمانان شامل هنرمندان، موسیقی دانان، شخصیتهای رسانه ای و اشخاص موفق و جالب خواهد بود. نوع ارتباط با میهمانان با توجه به فعالیت هایشان به طور روشن و به روز می باشد. بعلاوه، سینا یک بازی خاص برنامه ریزی شده را برای هر میهمان در نظر گرفته است.این برنامه توجه خاصی به موسیقی دارد طوریکه هنرمندان،آهنگ ها، ویدیو ها جدید و بحث وبررسی اخبار مربوط به موسیقی را تحت پوشش قرار می دهد. چند شنبه، حتی یک گروه موسیقی مقیم خارج را برای نواختن آهنگ ها و موسیقی های متفاوت به منظور حمایت و ارتقاء  هنرمندان و باند های زیر زمینی داخل در نظر گرفته است

 

 

مهمان قسمت 3 : عرفان

مهمان قسمت 4 : سعید شنبه زاده

مهمان قسمت 5 : مکس امینی

مهمان قسمت 6 : ماری طاهریان

مهمان قسمت 7 :  یاسمن شعاعی

مهمان قسمت 8 :  ادوین رفیع

مهمان قسمت 9 :  حسین نویری

مهمان قسمت 10 :  پویا دایناتونیک

مهمان قسمت 11 :  درین رفیع

مهمان قسمت 12 :  بازیکنهای تیم راگبی تهران

مهمان قسمت 13 :  محمد مرامی

مهمان قسمت 14 :  علیرصا (کمدین)

مهمان قسمت 15 :  نینا زندنیا

مهمان قسمت 17 :  شرمان, مروارید و گروه روژ

مهمان قسمت 18 :  ویژه برنامه ی نوروز 94

مهمان قسمت 19 :  آرش بهزادی

مهمان قسمت 20 :  25 Band

مهمان قسمت 21 :  فرداد فرحزاد

مهمان قسمت 22 :  سپیده

مهمان قسمت 23 :  ابی

مهمان قسمت 24 :  حامد نیک پی

مهمان قسمت 25 :  رضا روحانی

مهمان قسمت 26 :  شوبرت آواکیان

مهمان قسمت 27 :  سارا نائینی

مهمان قسمت 28 :  عمر اکرم

مهمان قسمت 29 :  نرگس رشیدی

مهمان قسمت 30 :  .....

 

 

 

--------------------------------------

 

دانلود قسمت اول فصل دوم : لینک

دانلود قسمت دوم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت سوم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت چهارم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت پنجم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت ششم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هفتم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هشتم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت نهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت دهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت یازدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت دوازدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت سیزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت چهاردهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت پانزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت شانزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هفدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هجدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت نوزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیستم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و یک فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و دو فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و سه فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و چهار فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و پنج فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و شش فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و هفت فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و هشت فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و نهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت سی ام ( قسمت آخر ) فصل دوم : لینک

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||

||||||||||||

||||||||

||||

 

 • تاریخ ارسال : 23 / 03 / 1394
 • بازدید : 34386

لینک های مفید :
» درخواست فیلم - ایرانی و خارجی
» آموزش سوئیچ و تغییر زبان فیلم های دو زبانه
» دانلود نرم افزار پخش ویدئوهای کم حجم x265 HEVC

نکته :
» در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید.
» جهت افزایش سرعت دانلود از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده نمایید.

 • توسط maani تاریخ 1395/8/24 ساعت 11:18
  اغآ قسمت اول و دوم فصل دو کجاست ؟؟؟؟
  پاسخ : درود

  در واقع مصاحبه با خود سینا ولی الله هست ولی با شرایط جالب / از استودیو دزدیده میشه و به یک جزیره تبعید میشه بعد یه سری اتفاقات میوفته که توی این دو قسمت میتونید ببینید - خیلی کوتاه و مختصر

  من 6 ماهه منتظر جوابی متناسب با سوال این دوستمون هستم واقعا اینکه قسمت 1 و 2 فصل دوم درباره چی هست مهم نیست بلکه چرا نیست اون مهمه
 • توسط بهرام تاریخ 1395/7/17 ساعت 0:30
  باز هم از شما ممنونم که با تلاس مستمر خود ما را سرگرم میکنید وزبانم قاصره به خاطر این همه لطف شما آقای مرآتی ، خواهشن از شما درخواست مینمایم که فصل اوّل را هر چه زودتر اضافه کنید تا من و دیگر علاقه مندان منتظر نمانیم و خیال شما وما راحت بشه . باز هم خسته نباشید جانانه به همه ی شما گرامیان - فصل اوّل چند شنبه با سینا را درخواست مینمایم که هر چه زودتر بگذارید - درود بر یکایک شما خوبان
  پاسخ : درود

  شما لطف دارید

  فصل اول این برنامه در لیست آپدیت این هفته قرار گرفت .

  موفق باشید
 • توسط آرش تاریخ 1395/2/3 ساعت 18:10
  اغآ قسمت اول و دوم فصب دو کجاست ؟؟؟؟
  پاسخ : درود

  در واقع مصاحبه با خود سینا ولی الله هست ولی با شرایط جالب / از استودیو دزدیده میشه و به یک جزیره تبعید میشه بعد یه سری اتفاقات میوفته که توی این دو قسمت میتونید ببینید - خیلی کوتاه و مختصر
 • توسط ali تاریخ 1394/10/1 ساعت 14:58
  سلام من دنبالی قسمتی میگرم که سینا کسی که گزارش از بپه پولدارهای تهران در مورد ماشینهاشون رو کرده بود رو مسخره میکنه میخوام بیدون اون ماله کدوم قسمت بود
 • توسط hanieh تاریخ 1394/3/31 ساعت 16:09
  لایک واقعا عالی بود

  ممنون نرسیده بودم قسمت 24 رو ببینم دان میکنم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی