کدک x265درخواست فیلمآرشیو سریالآرشیو فیلم
 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم ایرانی هلن

  دانلود فیلم ایرانی هلن

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

اطلاعیه پورتال تفریحی کنگاوریا در مورد انکود ویدیوها با HEVC x265

   

   با عرض سلام خدمت کاربران محترم پورتال کنگاوریا

  باتوجه به استفاده از برترین فرمت‌های ویدیویی و بالاترین کیفیت در ارائه‌ی آثار چندرسانه‌ای، با ورود نسل جدید انکودرهای ویدویی یعنی HEVC x265، نیاز به ارائه‌ی این مهم در پورتال کنگاوریا نیز دیده شد. در این راستا، پس از فراهم‌سازی امکانات زیرساخت برای استفاده از این فرمت، از این پس تعدادی از فیلم ، سریال و برنامه های تلویزیونی توسط فرمت HEVC x265 نیز آماده خواهند شد .

  در جهت توضیح کوتاهی درباره‌ی این فرمت ، می‌توان به کاهش حجم، همراه با حفظ کیفیت به‌ طور مشابه و یا حتی بهتر از فرمت x264 صورت می‌گیرد.

  به‌ دلیل جدید بودن این فرمت، خواهشمندیم قبل از استفاده از این فرمت، آخرین نسخه نرم‌افزار پخش‌کننده‌ی خود را دریافت نمایید تا بدون هیچ مشکلی بتوانید فایل‌های ویدیویی با این فرمت را پخش نمایید و از کیفیت فوق العاده آن لذت ببرید.

   

  پلیر مورد تایید تیم کنگاوریا ، استفاده از آخرین نسخه نرم‌افزار VLC 3.0.0 می باشد که می‌توانید از اینجا دریافت نمایید. در صورت وجود هرگونه مشکل و یا سئوال در این زمینه، می توانید با ایمیل kangavaria.ir@gmail.com در ارتباط باشید.

   

  با احترام
  مدیریت گروه کنگاوریا

  تبریک مبعث رسول اکرم (ص)

    

   مبعث رسول اکرم (ص) بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد

   این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .

    

   تیم مدیریتی کنگاوریا

   دامین کنگاوری ها دات آی آر به سایت اضافه شد

     

    با احترام

     

    دامنه جدید سایت کنگاوریا : http://www.kangavariha.ir

    بزودی با سایت خبر خوان تفریحی : کنگاور فان

    بزودی چت روم کنگاور چت افتتاح میشود + جایزه برای هر هفته

    برای همکاری با تیم کنگاوریا از قسمت تماس با ما اقدام نمایید .

     

    با تشکر - مدیریت سایت کنگاوریا

    اطلاعیه تیم کنگاوریا در راستای افتتاح کنگاور هاست

      

     اطلاعیه تیم کنگاوریا در راستای افتتاح کنگاور هاست :

     با احترام به اطلاع تمامی همشهریان عزیز میرساند هاستینگ کنگاور هاست افتتاح و آماده ارائه خدمات رایگان به همشهریان عزیز میباشد .

     در این طرح یک عدد هاست نامحدود میزبانی وب به هر شخص تعلق میگیرد .

     برای جزئیات بیشتر با مدیریت سایت در ارتباط باشید .

     آدرس هاستینگ : http://kangavar-host.ir

     ایمیل مدیریت : kangavaria.ir@gmail.com

     با تشکر - تیم کنگاوریا

     کنگاوریا یک ساله شد

       

      کنگاوریا یک ساله شد

       

      با احترام

      از انتشار اولین نوشته سایت یکسال میگذرد . در این مدت افرادی زیادی در سایت عضو شدن و با نظرات عده ای از دوستان ما قوت گرفتیم.

      در این مدت سایت مشکلاتی داشت که دوستان ما رو مطلع کردن و رفع شدن - سایت درحال حاظر بر روی دیتاسنتر های آسیاتک میباشد

      به احتمال زیاد سایت رو به سرور دیگری منتقل کنیم که با این منتقل شاید برنامه های سایت با تاخیر انجام بشه .

       

      برنامه های سال 1394 وب سایت کنگاوریا :

       

      حمایت از سایت های شهرستان کنگاور

      پذیرش گزارشگر همراه با دستمزد

      افتتاح چتروم کنگاور چت

      افتتاح فروشگاه اینترنتی فروش لوازم موبایل رنگو

       

      و . . .


       

      منتظر سوپرایزی بزرگ در کنگاور باشید

      موفق و سربلند باشید

      رضا مرآتی

       

       

      ثبت سایت کنگاوریا در درگاه های پیوند ها و ساماندهی

       با احترام

       سایت کنگاوریا بعد از یک سال فعالیت در زمینه خبری و تفریحی در درگاه پیوندها (دادستان کل کشور و ...) ثبت شد.

       چند وقت پیش هم سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شد .

        

       درگاه پیوندها :

       قسمت تفریحی و آموزنده ( کنگاوریا )

       http://peyvandha.ir/7-3.htm

       http://peyvandha.ir/addr/kangavaria.ir

        

       ستاد ساماندهی :

       http://samandehi.ir

        رونمایی از سامانه پیامکی کنگاوریا

         

        با سلام

        سامانه پیامکی کنگاوریا راه اندازی شد .

        جدید ترین اخبار شهرستان کنگاور , جدید ترین اخبار سایت و ...

        برای ثبت نام در سامانه کلمه ozv رو به شماره 500054101631 ارسال کنید .

        لطفا اطلاع رسانی کنید

        با تشکر

        تیم مدیریتی سایت کنگاوریا

         

         

        ------------------

         

         

        -----------------

        حمایت از سایت کنگاوریا و افتخار شهرستان کنگاور و تمام کرد های عزیز

          

         ::: حمایت از سایت کنگاوریا و افتخار شهرستان کنگاور و تمام کرد های عزیز :::

         با سلام

         تصمیم گرفتیم تو جشنواره وب ایران امسال شرکت کنیم و به کمک شما همشهری های عزیز نیاز داریم

          لینک ثبت رای :

         http://directory.iranwebfestival.com/website/kangavaria.ir


         +  ایمیل تون رو هم وارد کنید و برای ثبت رای خودتون یه لینک به ایمیلتون میاد که اونم تایید کنید

         ممنون میشم بهمون رای بدین چه رای منفی چه مثبت ما شما رو دوست داریم

         با تشکر - تیم مدیریتی سایت کنگاوریا

         آپلود سنتر اختصاصی

           

          آپلود سنتر اختصاصی " کنگاوریا " افتتاح شد


          این آپلودسنتر از امکانات زیر بهره می برد:

          - اختصاص دادن لینک مستقیم به تصاویر ، موزیک ها ، ویدیو ها

          - عضویت در سایت ( امکانات بیشتر )

          - آپلود 5 فایل بصورت همزمان برای کاربران

          - پشتیبانی از همه ی پسوند ها (فقط کاربران )

          و امکانات دیگر ...

          مخصوص وبلاگ ها 

           

          برای ورود به کانال تلگرام کنگاوریا کلیک کنید