کدک x265درخواست فیلمآرشیو سریالآرشیو فیلم
 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

 • دانلود سریال Game of Thrones

  دانلود سریال Game of Thrones

 • دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

  دانلود فصل دوم سریال شهرزاد

 • دانلود سریال ایرانی عاشقانه

  دانلود سریال ایرانی عاشقانه

 • دانلود فیلم Dunkirk 2017

  دانلود فیلم Dunkirk 2017

 • دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

  دانلود دوبله فارسی انیمیشن Smurfs: The Lost Village 2017

 • دانلود برنامه زیک زاک

  دانلود برنامه زیک زاک

 • دانلود سریال Marvels Jessica Jones

  دانلود سریال Marvels Jessica Jones

 • دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

  دانلود دوبله فارسی سریال Daredevil

 • دانلود فیلم Wonder Woman 2017

  دانلود فیلم Wonder Woman 2017

 • دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

  دانلود فیلم Spider-Man Homecoming 2017

 • دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

  دانلود فیلم The Fate of the Furious 2017

 • دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

  دانلود فیلم John Wick: Chapter 2 2017

روسیه، ترکیه را به شورای امنیت کشاند !

 

به گزارش «تابناک»، امروز نیز بخشی از مطالب مطبوعات و رسانه های بین المللی به موضوعات مربوط به سوریه اختصاص دارد. یکی از مهمترین محورها در این چارچوب، طرح موضوع حملات ترکیه به خاک سوریه در شورای امنیت است. به نوشته «راشا تودی»، روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته امروز نشستی را برای رایزنی درباره اقدام ترکیه به بمباران اهدافی در خاک سوریه، برگزار کند. روسیه از حملات نظامی ترکیه به مواضع «یگان‌های مدافع کُرد»، که بخشی از اراضی تحت اشغال تروریست‌ها را تحت کنترل خود درآوده، ابراز نگرانی کرده است. یک دیپلمات روس، روز دوشنبه در پیامی الکترونیکی به دیگر دیپلمات‌های شورای امنیت ضمن درخواست برای تشکیل نشست این شورا، اعلام کرده که «هیأت روسیه به شدت نگران اعمال زور ترکیه علیه خاک سوریه است». انتظار می‌رود نشست غیر علنی شورای امنیت درخصوص سوریه، صبح سه‌شنبه بپس از نشستی برای بررسی اوضاع انسانی یمن، برگزار خواهد شود.

*****

در مطلبی دیگر مرتبط با سوریه، روزنامه «تایمز» به بیان ارتباطات عربستان سعودی با گروه های تروریستی در سوریه پرداخته و وهابیت را عامل اصلی و منشأ افراط گرایی در جهان دانسته است. این روزنامه با بیان اینکه عربستان پشتیبان گروه تروریستی «احرار الشام» در سوریه است، نوشت: «وهابیت سرچشمه افراط گرایی در جهان است». این روزنامه می افزاید پارلمان اروپا بر این باور است که وهابیت -که ایدئولوژی دینی عربستان است- منشأ افراط گرایی در جهان می‌باشد و بسیاری از افراط گرایان به ویژه اعضای «القاعده» برای توجیه عملیات‌های خود از این ایدئولوژی الهام گرفته‌اند. در این مطلب ضمن اشاره به پشتیبانی عربستان از احرار الشام، اشاره شده که سعودی‌ها نگران اقدامات تروریستی شهروندان خود پس از بازگشت از سوریه به عربستان هستند.

*****

اما در کشور همسایه سوریه، یعنی عراق، مخالفت دوباره نخست وزیر این کشور با طرح موضوع استقلال منظقه کردستان، مورد توجه شماری از مطبوعات و رسانه ها قرار گرفته است. بر اساس گزارش «السومریه نیوز»، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، با بیان اینکه «هیچ منفعتی برای کُرد‌ها در برگزاری همه پرسی برای جدایی از عراق نمی‌بینم»، برگزاری این همه پرسی را «عقد‌ه‌ اضافه» خواند که اوضاع را متشنج‌تر می‌کند. العبادی با بیان اینکه مصلحت کرد‌ها و همه عراقی‌ها بودن در کنار هم است گفت: کردستان عراق از درآمدهای نفتی که صادر می‌کند برخوردار است، اما چرا شفافیتی درباره درآمدهای نفت اقلیم وجود ندارد؟ خست وزیر عراق روز پنج شنبه گذشته نیز در سخنانی گفته بود که کردستان بخشی از عراق بوده و امیدوارم همچنان باقی بماند.

*****

در مطلبی دیگر درباره منطقه، مطبوعات رژیم اسرائیل، از جمله «جروزالم پست»، اظهارت وزیر جنگ این رژیم را بازتاب داده اند که مدعی تلاش دولت های عربی برای دستیابی به سلاح هسته ای شده است. موشه یعلون مدعی شده کشورهای عرب منطقه در تلاش برای ساخت سلاح‌های اتمی هستند. یعلون بعد از دیدار با پادشاه اردن گفت رژیم اسرائیل نشانه‌هایی در دست دارد که نشان می‌دهند برخی از کشورهای عربی، فعالانه در تلاش برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای هستند. وی ضمن ارتباط دادن این موضوع با ایران، اظهار داشته: «نشانه‌هایی می‌بینیم که این کشور‌ها در جهان عرب در حال آماده شدن برای دست‌یابی به سلاح‌های اتمی هستند و اینکه آن‌ها مایل نیستند در شرایطی که ایران کشوری در آستانه سلاح‌های هسته‌ای است، بیکار بنشینند».

*****

در نهایت، در میان دیگر موضوعات، خبرگزاری «رویترز» گزارشی از آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را منتشر کرده و به طور خاص به اختلافات نامزدهای جمهوری خواه در رقابت های مقدماتی این انتخابات پرداخته است. به نوشته این خبرگزاری، دونالد ترامپ، نامزد جنجالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تهدید کرده در صورتی که تد کروز، رقیب انتخاباتی اش، تبلیغات علیه را متوقف نکند، او را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. وی همچنین بار دیگر مدعی شده کروز به دلیل متولد شدن در کانادا، شهروند آن کشور محسوب شده و صلاحیت رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا را ندارد. گفتنی است مارکو روبیو، دیگر نامزد جمهوری خواهان نیز اخیراً از کروز به سبب شیوه تبلیغات انتخاباتی اش انتقاد کرده و گفته: «کروز برای پیروزی در انتخابات حاضر است هر کاری انجام دهد و آمریکا تحمل دیدن سیاستمدارانی چون کروز را ندارد».

 

 • تاریخ ارسال : 27 / 11 / 1394
 • بازدید : 0

لینک های مفید :
» درخواست فیلم - ایرانی و خارجی
» آموزش سوئیچ و تغییر زبان فیلم های دو زبانه
» دانلود نرم افزار پخش ویدئوهای کم حجم x265 HEVC

نکته :
» در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید.
» جهت افزایش سرعت دانلود از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده نمایید.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی